Wejście do salonu optycznego 4eyes
tel.: 61 22 59 450
e-mail: salon-4eyes@wp.pl
godziny otwar­cia:
Pn.-Sob. 10.00–20.00
Nie­dziela 12.00–18.00
salon 4eyes:
ul. Pół­wiej­ska 30/1, 61–888 Poznań
Optyk 55:
ul. Pół­wiej­ska 37, 61–886 Poznań
tel. 570 310 443

 

Salon Optyczny 4eyes — Optyk Poznań — loka­li­za­cja: “deptak”

Oczy są jed­nym z pod­sta­wo­wych narzą­dów per­cep­cji, pozwa­lają nam postrze­gać świat w obra­zach. Aby ów obraz była jak naj­bar­dziej wyraźny, potrzebne nam jest cza­sami wspar­cie w postaci socze­wek oku­la­ro­wych lub kon­tak­to­wych. Nie­zwy­kle istotna jest też odpo­wied­nia ochrona naszych oczu przed czyn­ni­kami zewnętrz­nymi, m.in. pro­mie­nio­wa­niem UV, którą zapew­niają nam róż­nego typu oku­lary przeciwsłoneczne.

Kiedy szu­ka­cie Pań­stwo odpo­wied­nich dla sie­bie opra­wek i szkieł lub socze­wek – zarówno korek­cyj­nych do bliży i dali, pro­gre­syw­nych czy prze­ciw­sło­necz­nych, potrzebny jest Wam optyk. Poznań to miej­sce, w któ­rym znaj­dzie­cie nasz salon optyczny 4 eyes. Tutaj prze­pro­wa­dzimy odpo­wied­nie bada­nia wzroku, pomo­żemy wybrać pasu­jące do twa­rzy oprawki oraz zre­ali­zu­jemy zamó­wie­nie w dogod­nym dla Pań­stwa ter­mi­nie. U nas kom­plek­sowo i pro­fe­sjo­nal­nie zaj­mie się Pań­stwem doświad­czony optyk – Poznań , ul. Pół­wiej­ska 30/1.

Nie­wy­cho­dzące z mody, kla­syczne i nowo­cze­sne, naj­wyż­szej jako­ści i trwałe – takie są oku­lary Ray Ban. Poznań, optyk 4 eyes – tutaj znaj­dzie­cie bogaty wybór pro­duk­tów reno­mo­wa­nego pro­du­centa. Ofe­ru­jemy Pań­stwu oku­lary prze­ciw­sło­neczne oraz oprawki Ray Ban w bar­dzo dobrych cenach. Poznań to mia­sto, w któ­rym znaj­dzie­cie nasz salon z ofertą pro­mo­cyjną wielu topo­wych marek.

Posia­damy sze­roki wybór opra­wek od wielu reno­mo­wa­nych firm – zarówno two­rzo­nych przez zna­nych pro­jek­tan­tów mody, jak i od wytwór­ców spe­cja­li­zu­ją­cych się w pro­duk­cji naj­wyż­szej jako­ści oku­la­rów. Marki, które znaj­dzie­cie Pań­stwo w naszej ofer­cie to m.in. Police, Car­rera, Vogue, Guess, Berg­man, Ray Ban. Poznań, ul. Pół­wiej­ska 30/1. Tu znaj­dzie­cie swoje oku­lary! Oku­lary prze­ciw­sło­neczne, które mają speł­niać swoją pod­sta­wową funk­cję, jaką jest ochrona naszych oczu, powinny posia­dać sto­sowne fil­try UV i pola­ry­za­cyjne. W naszym salo­nie znaj­dzie­cie Pań­stwo sze­roki wybór róż­nego typu oku­la­rów, które zabez­pie­czą wzrok i będą pięk­nym, mod­nym i sty­lo­wym dodat­kiem do Waszego stroju.

Zadbaj o swój wzrok – nasz optyk nada Ci nowe spoj­rze­nie na świat

Naj­lep­szy optyk w Pozna­niu – słusz­nie zapra­co­wa­li­śmy na to miano. Satys­fak­cja naszych klien­tów jest na to naj­lep­szym dowo­dem. Pamię­tajmy, że dziś oku­lary nie tylko sta­no­wią narzę­dzie do korek­cji wzroku. Dziś oku­lary to coś wię­cej. To ele­ment, który rysuje na twa­rzy inne spoj­rze­nie, pod­kre­śla cha­rak­ter, dodaje uroku. Nasze oku­lary ide­al­nie współ­grają z oso­bo­wo­ścią ich posia­da­cza. Dla­tego, zapra­szamy już dziś do naszego salonu – naj­lep­szy optyk w mieście!

4 eyes to Twój naj­lep­szy optyk – Poznań , ul. Pół­wiej­ska 30/1. Zapraszamy!