Jak dobrać oprawki okularów do kształtu?

Jak dobrać oprawki oku­la­rów do kształtu twarzy?

Ze wzroku korzy­stamy nie­mal nie­ustan­nie – w pracy, w trak­cie jazdy samo­cho­dem, w chwi­lach relaksu przed tele­wi­zo­rem czy pod­czas lek­tury. To jeden z pod­sta­wo­wych zmy­słów odpo­wie­dzial­nych za naszą per­cep­cje. Ostrość widze­nia, potrzebna w tak wielu aspek­tach życia codzien­nego, jest zatem bar­dzo ważna i gdy nasz wzrok zawo­dzi, nie­zbędna jest nam wizyta u oku­li­sty lub opto­me­try­sty. Nie­rzadko kło­poty ze wzro­kiem ozna­czają, że potrzebne nam będą oku­lary korek­cyjne lub soczewki kon­tak­towe. Tych, któ­rzy je noszą, nie trzeba prze­ko­ny­wać, jak szybko, nie­mal od razu i to w znaczny spo­sób, popra­wia się kom­fort życia codzien­nego. Nagle, jak za sprawą cza­ro­dziej­skiej różdżki, oku­lary korek­cyjne nasu­nięte na nos lub zało­żone na rogówkę soczewki kon­tak­towe spra­wiają, że barwy stają się wyra­zi­ste, twa­rze roz­po­zna­walne nawet z więk­szej odle­gło­ści, litery nie roz­ma­zują się przed oczami, a przede wszyst­kim znika zmę­cze­nie wyni­ka­jące z cią­głego wysi­la­nia wzroku, a także mogące mu towa­rzy­szyć bóle głowy.

Ogólne zasady na początek…

Wybór wła­ści­wych oku­la­rów to nie tylko kwe­stia dopa­so­wa­nia odpo­wied­nich do kon­kret­nej wady wzroku szkieł, lecz także dobór wygod­nych, funk­cjo­nal­nych i twa­rzo­wych opra­wek. Oku­lary korek­cyjne będą bowiem jed­no­cze­śnie uży­tecz­nym narzę­dziem i czę­ścią naszego wize­runku. Gdy będą lek­kie i dobrze dopa­so­wane, nie odczu­jemy ich obec­no­ści. Jeśli dopa­suje się je wła­ści­wie do kształtu twa­rzy, fry­zury czy stylu ubie­ra­nia, mogą być ele­men­tem sty­li­za­cji, mod­nym czy ele­ganc­kim dodat­kiem, a nawet biżu­te­rią czy – jak mar­kowe oprawki topo­wych firm – szy­kow­nym gadże­tem. Optyk, do któ­rego udamy się po pomoc w dobo­rze odpo­wied­nich oku­la­rów, z pew­no­ścią zasu­ge­ruje nam, które oprawki oku­la­rowe będą paso­wały do naszego typu urody. Gene­ralna zasada mówi, że nie powinny one „prze­szka­dzać” w codzien­nym funk­cjo­no­wa­niu. Należy więc zawra­cać uwagę, czy oprawki do oku­la­rów po umiej­sco­wie­niu ich na twa­rzy nie uci­skają w nos lub skro­nie, nie odstają zbyt­nio od twa­rzy, czy zausz­niki dobrze trzy­mają się na swoim miej­scu, a mostek ma wła­ściwą sze­ro­kość. Doświad­czony optyk pod­po­wie dokład­nie, na jakie ele­menty zwró­cić uwagę i w jaki spo­sób spraw­dzić ich dzia­ła­nie w praktyce.

Kolejny istotny etap przy wybo­rze odpo­wied­nich oku­la­rów to dopa­so­wa­nie kon­kret­nego kształtu opra­wek do typu twa­rzy. Według kano­nów opra­co­wa­nych przez sty­li­stów i sze­regu spe­cja­li­stów od mody i urody przy­jęło się, że naj­bar­dziej uni­wer­salna jest twarz owalna, do któ­rej pasują wszyst­kie dostępne formy opra­wek – okrą­głe, kocie, owalne, pro­sto­kątne, sze­ro­kie, z wyra­zi­stą oprawą i bez­ram­kowe. Do twa­rzy o kwa­dra­to­wym kształ­cie pole­cane są oku­lary okrą­głe, kocie i owalne, które zła­go­dzą ostrość rysów. Sty­li­ści odra­dzają nato­miast oso­bom o tym typie urody kan­cia­ste i geo­me­tryczne oprawki oku­la­rowe. Te dwa ostat­nie typy oraz pro­sto­kątne oprawki do oku­la­rów świet­nie spraw­dzą się na okrą­głej twa­rzy. Nada­dzą jej smu­kło­ści, któ­rej nie mia­łaby w połą­cze­niu z okrą­głymi oku­la­rami. Osoby o pro­sto­kąt­nym kształ­cie twa­rzy powinny uni­kać małych i okrą­głych opra­wek, sta­wia­jąc raczej na te owalne i sze­ro­kie pro­sto­kątne, optycz­nie skra­ca­jące. Przy ser­co­wa­tej twa­rzy zaleca się nosze­nie oku­la­rów bez­ram­ko­wych, motyli i okrą­głych. Oprawki oku­la­rowe, które mają wyra­zi­stą kra­wędź górną będą jesz­cze bar­dziej pod­kre­ślały dys­pro­por­cje mię­dzy górną a dolną czę­ścią twarzy.

Masz wąt­pli­wo­ści? Optyk Tobie doradzi

Ogólne zasady i suge­stie sty­li­stów doty­czące wyboru oku­la­rów z pew­no­ścią pomogą we wstęp­nym roze­zna­niu pośród boga­tej oferty pro­duk­tów dostęp­nych na rynku. Optyk, u któ­rego zama­wiane będą te odpo­wied­nie, pomoże jesz­cze bar­dziej zawę­zić kry­te­ria. Jed­nak osta­teczny wybór i tak będzie zale­żał od tego, co tak naprawdę będzie zarówno wygodne, ładne, jak i atrak­cyjne cenowo dla kupu­ją­cego. Oprawki musza się bowiem opty­mal­nie wpi­sy­wać się w jego gust.

W 4eyes Optyk (Poznań) mamy sze­roki wybór róż­nego typu oku­la­rów. W ofer­cie znaj­dzie­cie Pań­stwo mar­kowe oprawki do oku­la­rów korek­cyj­nych, oku­lary prze­ciw­sło­neczne i soczewki kon­tak­towe. Zapra­szamy na kon­sul­ta­cje oku­li­styczne. Nasz optyk służy Pań­stwu poradą i odpo­wie na pytania.