O nas

4eyes Salon Optyczny two­rzy zesWnętrze salonu 4eyespół wysoko wykwa­li­fi­ko­wa­nej kadry, posia­da­ją­cej zarówno sze­roką wie­dzą teo­re­tyczną, zdo­bytą pod­czas spe­cja­li­stycz­nych stu­diów, jak i prak­tyczną, uzy­skaną pod­czas lat pracy przy pro­duk­cji i dobo­rze socze­wek oku­la­ro­wych oraz kon­tak­cie z klien­tem. Nasz zespół stwo­rzony jest wyłącz­nie z wykwa­li­fi­ko­wa­nych opto­me­try­stów oraz doświad­czo­nych optyków.

Spe­cja­li­zu­jemy się przede wszyst­kim w indy­wi­du­al­nym dobo­rze odpo­wied­nich socze­wek oku­la­ro­wych do dopa­so­wa­nej wcze­śniej oprawy oku­la­ro­wej. Nie sztuką jest sprze­dać pro­dukt tylko pod wzglę­dem wizu­al­nym. Naj­waż­niej­sze dla naszego zespołu jest to aby walory este­tyczne szły w parze z odpo­wied­nim dobo­rem szkieł. Każ­dego klienta obsłu­gu­jemy w spo­sób indy­wi­du­alny, ofe­ru­jąc pomoc, dzie­ląc się wie­dzą oraz poświę­ca­jąc tyle czasu ile potrze­buje. Wiemy, że dobór wła­ści­wych opraw i szkieł wymaga czasu i uwagi. Nie zależy nam także na sprze­daży wyłącz­nie naj­droż­szych oku­la­rów. Zawsze sta­ramy się wyja­śnić Klien­towi kore­la­cję pomię­dzy ceną opraw i szkieł oraz ich jako­ścią, poma­ga­jąc zro­zu­mieć która z opcji jest dla niego opty­malna. Nasz zespół dba o dobrze prze­my­ślaną decy­zję Klienta przed zaku­pem. Ważna jest dla nas pew­ność, że w zaku­pio­nych w naszym salo­nie oku­la­rach każdy będzie czuł się komfortowo.

Naj­waż­niej­sze w 4eyes Salon Optyczny jest dobro klienta, gdyż dzia­łamy dłu­go­fa­lowo.
Każ­dej oso­bie zwra­camy uwagę iż pod­czas doboru oprawy nie liczy się wyłącz­nie jej wygląd, lecz przede wszyst­kim wygoda, czu­cie oprawy, ponie­waż wraz z nią wsta­jemy, jako pierw­szą zakła­damy na nos i jako ostat­nią zdej­mu­jemy przed snem.
W Naszym Salo­nie Optycz­nym znajdą Pań­stwo sze­roki wybór naj­now­szych kolek­cji opraw oku­la­ro­wych i będą mogli sko­rzy­stać z wie­dzy doświad­czo­nego zespołu optycznego.

Gabinet optometryczny 4eyesSpe­cja­li­zu­jemy się w dobo­rze wszel­kiego rodzaju opraw korek­cyj­nych do socze­wek jed­no­ogni­sko­wych ale przede wszyst­kim w dobo­rze socze­wek pro­gre­syw­nych. Do tego celu posia­damy naj­no­wo­cze­śniej­szy sprzęt pomia­rowy, który doko­nuje obli­czeń kątów usta­wie­nia oprawy w sto­sunku do oka, wyko­rzy­stu­jąc wszel­kie moż­liwe para­me­try aby soczewka pro­gre­sywna była opty­mal­nie dopa­so­wana do Naszej ana­to­mii głowy oraz oka i nie spra­wiała dys­kom­fortu w widze­niu obrazu. Sta­ramy się zli­kwi­do­wać wszel­kiego rodzaju aber­ra­cje ogra­ni­cza­ją­cego pole widzenia.

Dzięki odpo­wied­niej tech­nice, doświad­cze­niu z Naszego Salonu wyjdą Pań­stwa zadowoleni.