Okulary słoneczne z korektą: na co zwracać uwagę?

Oku­lary sło­neczne z korektą — chro­nią wzrok

W sło­neczne dni, bez względu na porę roku, należy chro­nić oczy przed pro­mie­nio­wa­niem UV. Wzrok oraz deli­katna skóra powiek są szcze­gól­nie wraż­liwe na ich dzia­ła­nie. Siat­kówka oka, która absor­buje świa­tło, ma wła­sny sys­tem ochrony przed ultra­fio­le­tem – rogówkę i soczewkę, jed­nak to za mało, by w odpo­wiedni spo­sób i trwale osła­niać nasz wzrok przed szko­dli­wymi czyn­ni­kami, pro­wa­dzą­cymi do dys­kom­fortu, a w wielu przy­pad­kach do poważ­niej­szych dole­gli­wo­ści, na przy­kład zapa­leń, zabu­rzeń widze­nia, uszko­dzeń czy nie­bez­piecz­nych cho­rób. Naj­lep­szym wspar­ciem dla naszych oczu są oku­lary prze­ciw­sło­neczne z odpo­wied­nim, wyso­kim fil­trem. Warto pamię­tać, że nie każde z nich, nawet te opa­trzone naklejką infor­ma­cyjną i posia­da­jące wyglą­da­jące na mar­kowe oprawki, to oku­lary bez­pieczne. Aby mieć pew­ność, że nasze oczy otrzy­mają wła­ściwą ochronę, powin­ni­śmy odwie­dzić pro­fe­sjo­nalny salon. Tutaj w wybo­rze dobrych oku­la­rów, wypo­sa­żo­nych w odpo­wiedni filtr, a także posia­da­ją­cych pasu­jące do naszej twa­rzy oprawki oku­la­rowe, pomoże nam pro­fe­sjo­nalny optyk.

Różne warianty — różne możliwości

Jesz­cze do nie­dawna osoby, które na co dzień noszą oku­lary korek­cyjne ze zwy­kłymi szkłami lub szkłami foto­chro­mo­wymi (przy­ciem­nia­ją­cymi się pod wpły­wem świa­tła sło­necz­nego), a chciały nosić oku­lary prze­ciw­sło­neczne i zacho­wać ostrość widze­nia, zmu­szone były zakła­dać soczewki kon­tak­towe. Obec­nie coraz powszech­niej­sze jest sto­so­wa­nie socze­wek korek­cyj­nych prze­ciw­sło­necz­nych do wybra­nych opraw. Soczewki te są dobie­rane indy­wi­du­al­nie, tak jak zwy­kłe szkła korek­cyjne i wytwa­rza się je pod kon­kretne zamó­wie­nie. Aby wyglą­dały jak nor­malne oku­lary prze­ciw­sło­neczne, soczewki zabar­wia się na jeden z kil­ku­dzie­się­ciu moż­li­wych kolo­rów i wpra­wia w wybrane, nie­mal każde oprawki do oku­la­rów. Soczewki mogą zostać wypo­sa­żone na przy­kład w lustrzaną powłokę oraz mieć różne stop­nie przej­rzy­sto­ści – od cał­ko­wi­cie zakry­wa­ją­cych widok oczu za oku­la­rami, aż po te lekko zaciem­nione. Oku­lary prze­ciw­sło­neczne warto wzbo­ga­cić o powłokę anty­re­flek­syjną i pola­ry­za­cję, które są szcze­gól­nie przy­datne kie­row­com i dodat­kowo chro­nią oczy.

Optyk, do któ­rego udamy się po poradę w kwe­stii oku­la­rów sło­necz­nych z korektą wad wzroku, z pew­no­ścią dora­dzi nam, jaka forma ochrony naszych oczu będzie opty­malna. Jak w przy­padku zwy­kłych oku­la­rów, istotne będzie tu dopa­so­wa­nie do kształtu twa­rzy i wygoda nosze­nia. Optyk oceni także, czy dane oprawki oku­la­rowe będą się nada­wały do kon­kret­nych szkieł.

W 4eyes optyk (Poznań) mamy sze­roki wybór róż­nego typu oku­la­rów. W ofer­cie znaj­dzie­cie Pań­stwo mar­kowe oprawki do oku­la­rów korek­cyj­nych, oku­lary prze­ciw­sło­neczne i soczewki kon­tak­towe. Zapra­szamy na kon­sul­ta­cje oku­li­styczne. Nasz optyk służy Pań­stwu poradą i odpo­wie na pytania.