Polityka Prywatności

Poli­tyka prywatności

Niniej­sza poli­tyka pry­wat­no­ści doty­czy witryny inter­ne­to­wej pro­wa­dzo­nej przez firmęSalon Optyczny Piotr Luwań­ski ul. Pół­wiej­ska 30/1, 61–888 Poznań, Pol­ska, NIP: 557 154 57 35 — www.4eyesoptyk.pl — i wyja­śnia w jaki spo­sób gro­ma­dzone i chro­nione są dane osób (użyt­kow­ni­ków) korzy­sta­ją­cych z witryny inter­ne­to­wej tejże firmy. Korzy­sta­jąc z naszej witryny inter­ne­to­wej wyra­ża­cie Pań­stwo jed­no­cze­śnie akcep­ta­cję niniej­szej poli­tyki pry­wat­no­ści oraz przed­sta­wio­nych w niej, warun­ków korzy­sta­nia z naszej witryny inter­ne­to­wej. Posta­no­wie­nia niniej­szej „Poli­tyki pry­wat­no­ści”, w połą­cze­niu z wdro­żo­nymi w naszej fir­mie „Zasa­dami ochrony danych oso­bo­wych” w spo­sób kom­plek­sowy regu­lują sto­so­wane przez Luxury Tech­no­logy Opti­cal reguły postę­po­wa­nia z danymi oso­bo­wymi użyt­kow­ni­ków. „Zasady ochrony danych oso­bo­wych” udo­stęp­nione zostały na naszej stro­nie inter­ne­to­wej, w zakładce Poli­tyka pry­wat­no­ści oraz w sie­dzi­bie firmy.

 

Gro­ma­dze­nie danych osobowych

Korzy­sta­nie z witryny inter­ne­to­wej firmy Salon Optyczny Piotr Luwań­ski nie wiąże się z koniecz­no­ścią reje­stra­cji, poda­wa­nia danych oso­bo­wych oraz logo­wa­nia. Prze­ka­zy­wane nam dane oso­bowe (takie jak: imię i nazwi­sko, adres e-mail, nazwa firmy, adres służ­bowy, numer tele­fonu itp.) mogą doty­czyć m.in. nawią­za­nia kon­taktu z Pań­stwem, lub też umiesz­cze­nia Pań­stwa na liście odbior­ców wia­do­mo­ści doty­czą­cych infor­ma­cji klien­tów z nowo­ściami han­dlo­wymi oraz biu­le­ty­nami pomocy tech­nicz­nej. Prze­twa­rza­nie Pań­stwa danych we wska­za­nych wyżej celach odbywa się zawsze, tylko na pod­sta­wie udzie­lo­nej przez Pań­stwa zgody na prze­twa­rza­nie danych osobowych.

Za pośred­nic­twem naszej witryny mogą także być gro­ma­dzone dane nie­oso­bowe, takie jak nazwa domeny, typ prze­glą­darki itp. Dane te wyko­rzy­sty­wane mogą być w celu ana­lizy sta­ty­styk doty­czą­cych pro­wa­dzo­nej przez Salon Optyczny Piotr Luwań­ski witryny inter­ne­to­wej oraz w celu opty­ma­li­za­cji dzia­ła­nia naszej witryny.

 

Wyko­rzy­sty­wa­nie danych osobowych

Firma Salon Optyczny Piotr Luwań­ski wyko­rzy­stuje gro­ma­dzone dane oso­bowe wyłącz­nie dla wła­snych potrzeb (takich jak budo­wa­nie bazy klien­tów, wysyłka wia­do­mo­ści lub biu­le­ty­nów infor­ma­cyj­nych i tech­nicz­nych, iden­ty­fi­ka­cja potrzeb ryn­ko­wych użyt­kow­ni­ków, roz­wój pro­duk­tów, itp.). Jakie­kol­wiek prze­twa­rza­nie zgro­ma­dzo­nych danych oso­bo­wych, zawsze odbywa się na waż­nej pod­sta­wie praw­nej oraz z posza­no­wa­niem praw i wol­no­ści wła­ści­cieli danych.

Nie dzie­limy się, nie licen­cjo­nu­jemy i nie odsprze­da­jemy danych oso­bo­wych gro­ma­dzo­nych w ramach naszej witryny inter­ne­to­wej. Zgro­ma­dzone dane mogą zostać prze­ka­zane w szcze­gól­nych przy­pad­kach wyłącz­nie: następ­com praw­nym lub poten­cjal­nym następ­com praw­nym pro­wa­dzo­nej przez firmę Salon Optyczny Piotr Luwań­ski. dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, lub nie­za­leż­nym zle­ce­nio­bior­com zatrud­nio­nym w celu wyko­na­nia na nasze zle­ce­nie lub w naszym imie­niu prac zwią­za­nych ze zle­co­nymi przez klien­tów zada­niami lub też innym pod­mio­tom niż wska­zane wyżej tylko na pod­sta­wie wyraź­nej przez Pań­stwa zgody.

 

Środki bez­pie­czeń­stwa

Firma Salon Optyczny Piotr Luwań­ski sto­suje odpo­wied­nie środki zabez­pie­cze­nia tech­nicz­nego i orga­ni­za­cyj­nego, dosto­so­wane do aktu­al­nego poziomu ryzyka dla prze­twa­rza­nych danych oso­bo­wych. Zasto­so­wane środki bez­pie­czeń­stwa mają na celu ochronę gro­ma­dzo­nych danych oso­bo­wych przed utratą, ujaw­nie­niem oraz nie­upo­waż­nio­nym dostę­pem lub mody­fi­ka­cją. Do sto­so­wa­nych środ­ków bez­pie­czeń­stwa należą m.in. środki prawne, admi­ni­stra­cyjne oraz tech­niczne, takie jak: bariery ochronne, opro­gra­mo­wa­nie anty­wi­ru­sowe i antysz­pie­gow­skie oraz  (tam gdzie jest to wyma­gane) tech­no­lo­gie szyfrujące.

Zastrze­gamy jed­nak, że mimo pod­ję­tych przez nas środ­ków mają­cych na celu stwo­rze­nie i utrzy­ma­nie bez­piecz­nej oraz nie­za­wod­nej w użyt­ko­wa­niu witryny, bar­dzo trudne jest pełne zagwa­ran­to­wa­nie pouf­no­ści prze­ka­zy­wa­nych nam danych i mate­ria­łów. Jako użyt­kow­nicy Inter­netu muszą Pań­stwo liczyć się z ryzy­kiem moż­li­wo­ści wystą­pie­nia nega­tyw­nych skut­ków ewen­tu­al­nych dzia­łań o cha­rak­te­rze prze­stęp­czym podej­mo­wa­nych przez innych użyt­kow­ni­ków nie­zwią­za­nych z firmą  Salon Optyczny Piotr Luwań­ski. Nie­mniej jed­nak podej­mu­jemy wszel­kie moż­liwe środki w celu dosto­so­wy­wa­nia sto­so­wa­nych zabez­pie­czeń gro­ma­dzo­nych danych oso­bo­wych do aktu­al­nych zagro­żeń, tak aby Pań­stwa dane oso­bowe były prze­twa­rzane w spo­sób moż­li­wie najbezpieczniejszy.

 

Wyciąg z „Zasad ochrony danych oso­bo­wych” sto­so­wa­nych w www.4eyesoptyk.pl

§ 14

[Ogólne infor­ma­cje o upraw­nie­niach wła­ści­cieli danych]

 1. Wła­ści­cie­lowi danych przy­słu­gują nastę­pu­jące uprawnienia:
  1. Prawo do uzy­ska­nia informacji,
  2. Prawo dostępu do danych lub otrzy­ma­nia kopii danych,
  3. Prawo do spro­sto­wa­nia danych,
  4. Prawo do usu­nię­cia danych,
  5. Prawo do ogra­ni­cze­nia przetwarzania,
  6. Prawo do prze­no­sze­nia danych,
  7. Prawo do sprzeciwu.
 2. Reali­za­cja upraw­nień wska­za­nych w ust. 1 odbywa się na pod­sta­wie wnio­sku zło­żo­nego przez wła­ści­ciela danych. Admi­ni­stra­tor umoż­li­wia zło­że­nie wnio­sku for­mie papie­ro­wej – zło­że­nie wypeł­nio­nego for­mu­la­rza u admi­ni­stra­tora, lub w for­mie elek­tro­nicz­nej poprzez prze­sła­nie scanu wypeł­nio­nego for­mu­la­rza na adres salon-4eyes@wp.pl. Moż­liwe jest rów­nież zło­że­nie wnio­sku za pośred­nic­twem ust­nej np. pod­czas roz­mowy z pra­cow­ni­kiem Admi­ni­stra­tora, po uprzed­nim wyra­że­niu przez wła­ści­ciela danych zgody na nagra­nie rozmowy.
 3. W tre­ści wnio­sku wła­ści­ciel danych zobo­wią­zany jest jed­no­znacz­nie okre­ślić zakres danych oraz jakich czyn­no­ści wnio­sek doty­czy. Jeśli wnio­sek nie okre­śla powyż­szych infor­ma­cji, admi­ni­stra­tor jest zobo­wią­zany zażą­dać od wła­ści­ciela danych dopre­cy­zo­wa­nia zgło­sze­nia. Wnio­sek zosta­nie przez Admi­ni­stra­tora zre­ali­zo­wane w sytu­acji, gdy infor­ma­cje okre­ślone w zgło­sze­niu nie budzą wątpliwości.
 4. Infor­ma­cji, o któ­rych mowa w ust. 1 niniej­szego para­grafu, udziela się na piśmie lub
  w for­mie elek­tro­nicz­nej, w zwię­złej i pro­stej for­mie, jasnym i zro­zu­mia­łym dla prze­cięt­nego odbiorcy języ­kiem, w języku polskim.
 5. Admi­ni­stra­tor udziela odpo­wie­dzi na zgło­sze­nia w ter­mi­nie mie­siąca od dnia wpływu zgło­sze­nia do Admi­ni­stra­tora. W szcze­gól­nie skom­pli­ko­wa­nych sytu­acjach, admi­ni­stra­tor może wydłu­żyć okre­ślony w poprzed­nim zda­niu ter­min na udzie­le­nie odpo­wie­dzi, jed­nak nie dłu­żej niż o kolejne dwa mie­siące. Wów­czas zobo­wią­zany jest prze­słać do osoby skła­da­ją­cej zgło­sze­nie, z zacho­wa­niem mie­sięcz­nego ter­minu, infor­ma­cję o wydłu­że­niu ter­minu oraz o przy­czy­nach wydłużenia.
 6. W przy­padku gdy admi­ni­stra­tor nie uzna zgło­sze­nia zło­żo­nego przez wła­ści­ciela, jest zobo­wią­zany pisem­nie poin­for­mo­wać wła­ści­ciela danych o odmo­wie pod­ję­cia żąda­nych dzia­łań, przy­czy­nach takiej decy­zji, moż­li­wo­ści zło­że­nia skargi do organu nad­zoru ochrony danych oso­bo­wych lub moż­li­wo­ści docho­dze­nia swo­ich praw przed sądem.
 7. Udzie­le­nie odpo­wie­dzi na żąda­nie wła­ści­ciela danych jest nie­od­płatne. Jeżeli żąda­nia wła­ści­ciela danych są ewi­dent­nie nie­uza­sad­nione lub nad­mierne, Admi­ni­stra­tor może pobrać opłatę, któ­rej wyso­kość nie może prze­kra­czać kosz­tów udzie­le­nia infor­ma­cji lub pod­ję­cia żąda­nych infor­ma­cji lub też może odmó­wić wyko­na­nia żąda­nej czynności.
 8. Admi­ni­stra­tor może odmó­wić udzie­le­nia infor­ma­cji, sto­su­jąc wymogi okre­ślone w ust. 5, gdy:
  1. Wła­ści­ciel danych nie spre­cy­zo­wał tre­ści zło­żo­nego żądania,
  2. Admi­ni­stra­tor nie mógł jed­no­znacz­nie usta­lić toż­sa­mo­ści wła­ści­ciela danych,
  3. Wła­ści­ciel danych nie ure­gu­lo­wał należ­nej opłaty,
  4. Udzie­le­nie odpo­wie­dzi spo­wo­do­wa­łoby ujaw­nie­nie tajem­nicy przedsiębiorstwa.
 9. W przy­padku wąt­pli­wo­ści co toż­sa­mo­ści osoby skła­da­ją­cej zgło­sze­nie, Admi­ni­stra­tor może żądać ujaw­nie­nia dodat­ko­wych infor­ma­cji nie­zbęd­nych do potwier­dze­nia toż­sa­mo­ści. Nie­do­star­cze­nie dodat­ko­wych danych pozwa­la­ją­cych na iden­ty­fi­ka­cję wła­ści­ciela danych powo­duje pozo­sta­wie­nie zgło­sze­nia bez rozpoznania.
 10. Czas na reali­za­cję żąda­nia, o któ­rym mowa w ust.1 powy­żej, bie­gnie ponow­nie od dnia usta­le­nia toż­sa­mo­ści osoby, któ­rej dane doty­czą, oraz wnie­sie­nia opłaty lub zło­że­nia przez osobę, któ­rej dane doty­czą, wyja­śnień lub uzu­peł­nie­nia żądania.

§ 15

[Prawo do uzy­ska­nia informacji]

 1. Wła­ści­ciel danych ma prawo do uzy­ska­nia, od Admi­ni­stra­tora danych, infor­ma­cji okre­ślo­nych w art. 13 RODO, a w przy­padku gdy Admi­ni­stra­tor pozy­ska dane oso­bowe nie od wła­ści­ciela danych, infor­ma­cji okre­ślo­nych w art. 14 RODO.
 2. Wyma­gane infor­ma­cje są przekazywane:
  1. w chwili zebra­nia danych – w sytu­acji pozy­ska­nia danych od wła­ści­ciela danych,
  2. w roz­sąd­nym ter­mi­nie, nie póź­niej jed­nak niż w ciągu mie­siąca od pozy­ska­nia danych
  3. naj­póź­niej pod­czas pierw­szej komu­ni­ka­cji z wła­ści­cie­lem danych, jeżeli dane oso­bowe mają być sto­so­wane do komu­ni­ka­cji z tą osobą – w sytu­acji pozy­ska­nia danych nie od wła­ści­ciela danych
 3. Infor­ma­cja, o któ­rej mowa w ust. 1 prze­ka­zy­wana jest w for­mie klau­zuli infor­ma­cyj­nej dołą­czo­nej do doku­men­tów prze­ka­zy­wa­nych wła­ści­cie­lowi danych. Dopusz­czalne jest rów­nież prze­ka­za­nie wyma­ga­nych infor­ma­cji w for­mie elek­tro­nicz­nej, poprzez prze­sła­nie wia­do­mo­ści mailo­wej na adres poczty elek­tro­nicz­nej wła­ści­ciela danych. W przy­padku prze­sła­nie wyma­ga­nych infor­ma­cji w for­mie wia­do­mo­ści elektronicznej.
 4. Admi­ni­stra­tor jest zwol­niony z obo­wiązku udzie­le­nie infor­ma­cji w sytu­acji gdy:
  1. wła­ści­ciel danych posiada już te infor­ma­cje np. wła­ści­ciel danych został poin­for­mo­wany pod­czas doko­ny­wa­nia już wcze­śniej zaku­pów u Administratora,
  2. udzie­le­nie infor­ma­cji wła­ści­cie­lowi danych jest nie­moż­liwe lub wyma­ga­łoby nie­współ­mier­nie dużego wysiłku,
  3. pozy­ska­nie lub ujaw­nie­nie danych osoby, któ­rej dane są zebrane nie bez­po­śred­nio od niej, ure­gu­lo­wane jest w prze­pi­sach prawa prze­wi­du­ją­cych ochronę praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów osoby, któ­rej dane dotyczą
 5. W przy­padku zbie­ra­nia danych oso­bo­wych, jak rów­nież w przy­padku zmiany celów prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, Admi­ni­stra­tor dopeł­nia obo­wiązku informacyjnego.

§ 16

[Prawo dostępu oraz otrzy­ma­nia kopii danych osobowych]

 1. Wła­ści­ciel danych ma prawo uzy­skać potwier­dze­nie, czy Admi­ni­stra­tor prze­twa­rza jego dane oso­bowe. W sytu­acji gdy Admi­ni­stra­tor udzieli potwier­dze­nia, wła­ści­ciel danych ma prawo uzy­ska­nia infor­ma­cji o:
 1. celu prze­twa­rza­nia,
 2. kate­go­rii odno­śnych danych,
 3. odbior­cach lub kate­go­riach odbio­rów danych, któ­rym Admi­ni­stra­tor prze­ka­zał lub może prze­ka­zać dane oso­bowe wła­ści­ciel danych,
 4. okre­sie prze­wi­dy­wa­nego prze­cho­wy­wa­nia danych oso­bo­wych lub kry­te­rium jego określenia,
 5. przy­słu­gu­ją­cym upraw­nie­niu do żąda­nia spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych oraz zło­że­nia sprze­ciwu wobec prze­twa­rza­nia danych,
 6. upraw­nie­niu do wnie­sie­nia skargi do organu nad­zoru ochrony danych osobowych,
 7. źró­dle pozy­ska­nia przez Admi­ni­stra­tora danych – w sytu­acji pozy­ska­nia danych od osoby nie będą­cej ich właścicielem,
 8. zauto­ma­ty­zo­wa­nym podej­mo­wa­niu decy­zji, w tym o pro­fi­lo­wa­niu, o któ­rym mowa
  w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 1. Jeżeli dane oso­bowe są prze­ka­zy­wane do pań­stwa trze­ciego lub orga­ni­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wej, wła­ści­ciel danych, ma prawo zostać poin­for­mo­wany przez Admi­ni­stra­tora o odpo­wied­nich zabez­pie­cze­niach, o któ­rych mowa w art. 46 RODO, zwią­za­nych z przekazaniem.
 2. Celem uzy­ska­nia dostępu do danych, wła­ści­ciel danych składa wnio­sek o udo­stęp­nie­nie kopii swo­ich danych prze­twa­rza­nych przez Admi­ni­stra­tora. Wnio­sek może zostać zło­żony w for­mie pisem­nej lub elek­tro­nicz­nej, w spo­sób okre­ślony w § 14 ust. 2 przed­mio­to­wego wyciągu z zasad. W tre­ści wnio­sku wła­ści­ciel jest zobo­wią­zany wska­zać zakres danych, które mają zostać mu udo­stęp­nione, spo­sób udostępnienia.
 3. Wła­ści­ciel danych ma prawo bez­płat­nie uzy­skać jedną kopię swo­ich danych. Admi­ni­stra­tor może pobrać opłatę, w wyso­ko­ści rów­nej wyso­ko­ści kosz­tów udzie­le­nia infor­ma­cji, za każdą kolejna kopie danych.

§ 17

[Prawo do spro­sto­wa­nia oraz uzu­peł­nie­nia danych]

 1. Wła­ści­ciel danych oso­bo­wych może żądać spro­sto­wa­nia lub uzu­peł­nie­nia swo­ich danych w sytu­acji, gdy są one nie­pra­wi­dłowe lub niekompletne.
 2. Zło­że­nie żąda­nia, o któ­rym mowa w ust. 1 odbywa się w try­bie okre­ślo­nym w § 14 ust. 2 przed­mio­to­wego wyciągu z zasad.

§ 18

Prawo do usu­nię­cia danych (prawo do bycia zapomnianym)

 1. Wła­ści­ciel danych oso­bo­wych może żądać usu­nię­cia swo­ich danych ze zbioru danych Admi­ni­stra­tora. Wła­ści­ciel danych składa wnio­sek zgod­nie z § 14. ust. 2 przed­mio­to­wego wyciągu z zasad. W tre­ści wnio­sku wła­ści­ciel wyraź­nie wska­zuje zakres danych pod­le­ga­ją­cych usunięciu.
 2. Upraw­nie­nie, o któ­rym mowa w ust. 1 przy­słu­guje wła­ści­cie­lowi gdy:
 1. dane oso­bowe nie są już nie­zbędne do reali­za­cji celów, w któ­rych zostały zebrane,
 2. wła­ści­ciel danych cof­nął udzie­lona wcze­śniej zgoda na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych i sta­no­wił ona jedyna pod­stawę prze­twa­rza­nia danych,
 3. wła­ści­ciel danych wniósł sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia swo­ich danych i nie wystę­pują nad­rzędne praw­nie uza­sad­nione pod­stawy przetwarzania,
 4. dane były prze­twa­rzane nie­zgod­nie z prawem,
 5. dane muszą zostać usu­nięte w celu wywią­za­nia się z obo­wiązku prawnego,
 6. dane zostały zebrane w związku z ofe­ro­wa­niem usług spo­łe­czeń­stwa informacyjnego.
  1. Admi­ni­stra­tor może nie zre­ali­zo­wać żąda­nia usu­nię­cia danych w wyniku cof­nię­cia zgody na prze­twa­rza­nie, jeśli:
  2. a) dane są rów­nież prze­twa­rzane na inne pod­sta­wie praw­nej np. reali­za­cji umowy,
 7. wystę­pują praw­nie uza­sad­nione pod­stawy prze­twa­rza­nia danych, nad­rzędne w sto­sunku do prawa wła­ści­ciela danych do sprzeciwu:
 • zapew­nie­nie ochrony i odpor­no­ści sys­te­mów infor­ma­tycz­nych na przy­pad­kowe zda­rze­nia albo nie­zgodne z pra­wem lub nie­przy­ja­zne dzia­ła­nia naru­sza­jące dostęp­ność, auten­tycz­ność, inte­gral­ność i pouf­ność prze­cho­wy­wa­nych lub prze­sy­ła­nych danych oso­bo­wych oraz zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa zwią­za­nych z nimi usług ofe­ro­wa­nych lub udo­stęp­nia­nych poprzez te sys­temy informatyczne,
 • cią­głego i nie­za­kłó­co­nego pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści poprzez zapew­nie­nie inte­gral­no­ści kopii zarchiwizowanych/zapasowych/awaryjnych od momentu ich utwo­rze­nia aż do likwidacji,
 • mar­ke­tingu bezpośredniego.
  1. jest to nie­zbędne w celu wywią­zy­wa­nia się z obo­wiązku praw­nego, reali­zo­wa­nia zada­nia w inte­re­sie publicz­nym, dla celów sta­ty­stycz­nych lub do docho­dze­niu, a także ochrony przed ewen­tu­al­nymi roszczeniami.
   1. Admi­ni­stra­tor, po zre­ali­zo­wa­niu wnio­sku, prze­cho­wuje infor­ma­cje o zło­żo­nym wnio­sku wraz z wszel­kimi danymi wska­za­nymi w tre­ści wniosku.
   2. Usu­nię­cie danych nastę­puje poprzez ich znisz­cze­nie lub anonimizację.

§ 19

[Prawo do ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych osobowych]

 1. Wła­ści­ciel danych oso­bo­wych może zło­żyć wnio­sek o ogra­ni­cze­nie prze­twa­rza­nia swo­ich danych. Wła­ści­ciel danych składa wnio­sek zgod­nie z § 14. ust. 2. przed­mio­to­wego wyciągu z zasad. Zło­że­nie wnio­sku przez wła­ści­ciela danych, wywo­łuje obo­wią­zek kon­troli pra­wi­dło­wo­ści prze­twa­rza­nia danych. Z prze­pro­wa­dzo­nej kon­troli Admi­ni­stra­tor zobo­wią­zany jest spo­rzą­dzić sto­sowny protokół.
 2. Ogra­ni­cze­nie prze­twa­rza­nia danych Admi­ni­stra­tor może reali­zo­wać w szcze­gól­no­ści poprzez ich pseudonimizację.
 3. Admi­ni­stra­tor może dodat­kowo, w celu ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych,
  w szczególności:

  1. Unie­moż­li­wić użyt­kow­ni­kom dostęp do wybra­nych danych,
  2. Cza­sowo usu­nąć ze strony inter­ne­to­wej opu­bli­ko­wane dane,
  3. Ogra­ni­czyć środ­kami tech­nicz­nymi prze­twa­rza­nie w zauto­ma­ty­zo­wa­nych zbio­rach danych w taki spo­sób, by dane oso­bowe nie pod­le­gały dal­szemu prze­twa­rza­niu ani nie mogły być zmieniane.
 4. Zło­że­nie wnio­sku o ogra­ni­cze­nie prze­twa­rza­nia danych nie powo­duje obo­wiązku usu­nię­cia danych.

§ 20

[Obo­wią­zek powia­do­mie­nia o spro­sto­wa­niu lub usu­nię­ciu danych oso­bo­wych lub o ogra­ni­cze­niu przetwarzania]

 1. Na wnio­sek wła­ści­ciela danych, Admi­ni­stra­tor powia­da­mia go o pod­mio­tach, któ­rym udo­stęp­nił jego dane. Admi­ni­stra­tor jest zobo­wią­zany powia­do­mić każ­dego odbiorcę, któ­remu udo­stęp­nił dane oso­bowe wła­ści­ciela danych, o zło­że­niu wnio­sku o spro­sto­wa­nie, usu­nię­cie danych oso­bo­wych lub ogra­ni­cze­nie prze­twa­rza­nia. Powyż­szego obo­wiązku nie musi speł­niać w sytu­acji, gdy:
 2. a) zawia­do­mie­nie okaże się nie­moż­liwe lub wyma­gać będzie nad­mier­nie dużego wysiłku,
 1. wnio­sko­wana zmiana nie jest widoczna do odbiorcy danych,
 2. odbiorca danych zakoń­czył swoją działalność,
 3. odbiorca danych zakoń­czył prze­twa­rza­nie danych.
 1. Admi­ni­stra­tor jest zobo­wią­zany udo­ku­men­to­wać nie­moż­ność reali­za­cji obo­wiązku powia­do­mie­nia odbior­ców danych o zło­że­niu wnio­sku przez wła­ści­ciela danych, o któ­rym mowa w ust. 1.

§ 21

[Prawo do prze­no­sze­nia danych]

 1. Wła­ści­ciel danych może zło­żyć wnio­sek o dorę­cze­nia jego danych oso­bo­wych prze­twa­rza­nych przez Admi­ni­stra­tora oraz prze­nie­sie­nia jego danych do innego admi­ni­stra­tora danych. Zło­że­nie wnio­sku nastę­puje w try­bie okre­ślo­nym w § 14 ust. 2. przed­mio­to­wego wyciągu z zasad .
 2. Admi­ni­stra­tor dorę­cza wła­ści­cie­lowi, jego dane oso­bowe w ustruk­tu­ry­zo­wa­nym for­ma­cie nada­ją­cym się do odczytu maszy­no­wego. Admi­ni­stra­tor prze­ka­zuje dane w for­ma­cie wska­za­nym przez wła­ści­ciela danych w tre­ści wnio­sku, z tym że dostępne for­maty to: PDF, xml, csv. Dane prze­ka­zy­wane są w struk­tu­rze, która zapew­nia moż­li­wość współ­dzia­ła­nia róż­nych admi­ni­stra­to­rów w celu umoż­li­wie­nia wła­ści­cie­lowi danych reali­za­cji prawa do prze­nie­sie­nia danych. Dane, na wyraźne żąda­nie wła­ści­ciela danych prze­ka­zy­wane są bez­po­śred­nio na pry­watne urzą­dze­nie wnioskodawcy.
 3. Admi­ni­stra­tor może prze­nieść, na wnio­sek wła­ści­ciela danych, tylko te dane oso­bowe, które:
  1. prze­twa­rzane są na pod­sta­wie zgody lub w celu reali­za­cji umowy,
  2. prze­twa­rzane są w spo­sób zautomatyzowany,
  3. zostały dorę­czone przez wła­ści­ciela danych,
  4. zostały wyge­ne­ro­wane przez dzia­ła­nie wła­ści­ciela danych.
 4. Prze­no­sze­niu nie pod­le­gają dane:
  1. prze­twa­rzane w for­mie papierowej,
  2. prze­ka­zane przez osoby trzecie.
 5. Admi­ni­stra­tor udzie­la­jąc odpo­wie­dzi na wnio­sek o udo­stęp­nie­nie danych, prze­ka­zuje wła­ści­cie­lowi danych zale­ce­nia doty­czące zasto­so­wa­nia odpo­wied­nich środ­ków ochrony prze­ka­za­nych danych.
 6. Na wnio­sek wła­ści­ciela danych, Admi­ni­stra­tor może prze­słać wska­zane we wnio­sku dane oso­bowe bez­po­śred­nio do wybra­nego admi­ni­stra­tora danych. W przy­padku braku moż­li­wo­ści tech­nicz­nych bez­po­śred­niego prze­ka­za­nia danych do wybra­nego admi­ni­stra­tora, Admi­ni­stra­tor prze­ka­zuje wska­zane dane oso­bowe wnio­sko­dawcy, zgod­nie z ust. 2.
 7. Skła­da­jąc wnio­sek o prze­nie­sie­nie danych, wła­ści­ciel jest zobo­wią­zany udzie­lić zgodę na prze­nie­sie­nie jego danych. Brak tej zgody unie­moż­li­wia reali­za­cje wnio­sku, w efek­cie czego Admi­ni­stra­tor prze­ka­zuje dane właścicielowi.
 8. Admi­ni­stra­tor prze­sy­ła­jąc dane do wska­za­nego admi­ni­stra­tora sto­suje odpo­wied­nie środki tech­niczne w celu nale­ży­tego zabez­pie­cze­nia danych np. szy­fro­wa­nie danych.

§ 22

[Prawo do sprzeciwu]

 1. Wła­ści­ciel danych ma prawo zło­żyć, w dowol­nym momen­cie, sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia jego danych oso­bo­wych przez Admi­ni­stra­tora. Wła­ści­ciel danych może zło­żyć sprze­ciw, w spo­sób okre­ślony w § 14 ust. 2 przed­mio­to­wego wyciągu z zasad, z wyłą­cze­niem moż­li­wo­ści zło­że­nia w for­mie ust­nej, za każ­dym razem z zacho­wa­niem wymo­gów bez­pie­czeń­stwa oraz potwier­dze­nia toż­sa­mo­ści wła­ści­ciela danych. Jeśli Admi­ni­stra­tor prze­twa­rza dane oso­bowe w więk­szej licz­bie celów, wła­ści­ciel danych, skła­da­jąc sprze­ciw zobo­wią­zany jest wska­zać wobec jakiego celu prze­twa­rza­nia jego danych sprze­ciw jest wno­szony oraz umo­ty­wo­wać swoją szcze­gólną sytuację.
 2. Po otrzy­ma­niu sprze­ciwu Admi­ni­stra­tor prze­pro­wa­dza ana­lizę dopusz­czal­no­ści zło­że­nia sprze­ciwu w kon­tek­ście praw­nych pod­staw prze­twa­rza­nia jego danych oso­bo­wych. W okre­sie nie­zbęd­nym do prze­pro­wa­dze­nia ana­lizy, Admi­ni­stra­tor na żąda­nie wła­ści­ciela danych wyra­żone w tre­ści zło­żo­nego sprze­ciwu, może ogra­ni­czyć prze­twa­rza­nie danych. Na pod­sta­wie ana­lizy, Admi­ni­stra­tor uwzględ­nia sprze­ciw lub odma­wia jego uwzględ­nie­nia, wska­zu­jąc jed­no­cze­śnie powody nie uzna­nia wyż­szo­ści praw wła­ści­ciela danych nad posia­daną przez Admi­ni­stra­tora pod­stawą prawną, do prze­twa­rza­nia danych.
 3. W przy­padku prze­twa­rza­nia danych dla celu mar­ke­tingu bez­po­śred­niego, zło­że­nie sprze­ciwu powo­duje koniecz­ność zaprze­sta­nia prze­twa­rza­nia danych dla tego celu. Admi­ni­stra­tor nie ma obo­wiązku prze­pro­wa­dze­nia ana­lizy, o któ­rej mowa w ust. 2.
 4. W przy­padku prze­twa­rza­nia danych do celów sta­ty­stycz­nych, dla sku­tecz­no­ści zło­że­nia sprze­ciwu nie­zbędne jest wska­za­nie przez wła­ści­ciela danych, na czym polega jego szcze­gólna sytu­acja i jakie prawa są zagro­żone w związku z prze­twa­rza­niem jego danych. Po prze­pro­wa­dzo­nej ana­li­zie, Admi­ni­stra­tor może odmó­wić uwzględ­nia sprze­ciwu, gdy dane są nie­zbędne do reali­za­cji zada­nia wyko­ny­wa­nego w inte­re­sie publicz­nym. Admi­ni­stra­tor zobo­wią­zany jest wyja­śnić wła­ści­cie­lowi danych przy­czynę odmowy uwzględ­nie­nia sprze­ciwu w jasny i zro­zu­miały sposób.
 5. Infor­ma­cja o uzna­niu sprze­ciwu lub odmo­wie jego uzna­nia, Admi­ni­stra­tor prze­ka­zuje wła­ści­cie­lowi danych w for­mie zgod­nej z tre­ścią żąda­nia wła­ści­ciela danych.

§ 23. Cookies

 1. Cookies wyko­rzy­sty­wane są w celu:
  1. dosto­so­wa­nia zawar­to­ści Ser­wisu do pre­fe­ren­cji Użytkownika;
  2. opty­ma­li­za­cji korzy­sta­nia z Ser­wisu, w szcze­gól­no­ści poprzez roz­po­zna­wa­nie urzą­dze­nia koń­co­wego Użytkownika,
  3. two­rze­nia statystyk,
  4. utrzy­ma­nia sesji Użytkownika,
  5. dostar­cza­nia Użyt­kow­ni­kowi tre­ści reklamowych.
 2. Cookies mogą być zamiesz­czane w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika Ser­wisu i wyko­rzy­sty­wane zgod­nie z prze­pi­sami prawa, w szcze­gól­no­ści Ustawy śude, Ustawy odo i Prawa telekomunikacyjnego.
 3. Należy pamię­tać, że w nie­któ­rych przy­pad­kach, nie­za­leż­nych od Wła­ści­ciela, opro­gra­mo­wa­nie zain­sta­lo­wane przez Użyt­kow­nika na urzą­dze­niu koń­co­wym, słu­żące do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych (tzw. prze­glą­darka inter­ne­towa) wpro­wa­dza domyślne prze­cho­wy­wa­nie Cookies w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika. Użyt­kow­nicy ser­wisu mogą doko­nać w każ­dym cza­sie zmiany usta­wień doty­czą­cych Cookies. Usta­wie­nia te mogą zostać zmie­nione mię­dzy innymi w taki spo­sób, aby blo­ko­wać auto­ma­tyczną usta­wie­nia Cookies bądź infor­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym zamiesz­cze­niu w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika. Infor­ma­cje szcze­gó­łowe w tym zakre­sie dostępne są w usta­wie­niach i instruk­cjach doty­czą­cych opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­darki internetowej).
 4. Zmiana usta­wień sta­nowi wyra­że­nie sprze­ciwu, który w przy­szło­ści unie­moż­liwi prze­cho­wy­wa­nie danych Wła­ści­ciela w urzą­dze­niu koń­co­wym Użytkownika.
 5. Zmiana usta­wień Cookies może spo­wo­do­wać utrud­nie­nia w korzy­sta­niu z Ser­wisu, w szcze­gól­no­ści wyma­ga­ją­cych logo­wa­nia. Cał­ko­wite wyłą­cze­nie opcji przyj­mo­wa­nia Cookies nie będzie ozna­czać braku moż­li­wo­ści prze­glą­da­nia tre­ści zamiesz­cza­nych w Ser­wi­sie z zastrze­że­niem tych, do któ­rych dostęp wymaga logowania.
 6. Nie­do­ko­na­nie zmiany usta­wień ozna­cza, że dane będą zamiesz­czone w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika (korzy­sta­nie z Ser­wisu będzie powo­do­wać auto­ma­tyczne zamiesz­cza­nie Cookies w urzą­dze­niu koń­co­wym Użytkownika).
 7. Prze­cho­wy­wane dane zamiesz­czone w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika nie powo­dują zmian kon­fi­gu­ra­cyj­nych w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika lub opro­gra­mo­wa­niu zain­sta­lo­wa­nym w tym urządzeniu.
 8. Infor­ma­cje doty­czące Cookies mają zasto­so­wa­nie rów­nież do innych podob­nych tech­no­lo­gii sto­so­wa­nych w ramach Serwisu.