Warunki Rat

l6_cta_750x200_3
Dla kre­dytu na zakup towa­rów i usług ofe­ro­wa­nego przez San­tan­der Con­su­mer Bank S.A., dla pro­po­zy­cji „3x0” wyli­cze­nia dla przy­kładu repre­zen­ta­tyw­nego na dzień 30.03.2018 r.: Rze­czy­wi­sta Roczna Stopa Opro­cen­to­wa­nia (RRSO) 0%; cena towaru 1000 zł; stała stopa opro­cen­to­wa­nia kre­dytu 0%; cał­ko­wita kwota kre­dytu 1000 zł; cał­ko­wita kwota do zapłaty 1000 zł; cał­ko­wity koszt kre­dytu 0 zł; czas obo­wią­zy­wa­nia umowy: 4 mies., wyso­kość 4 rów­nych rat mie­sięcz­nych 250 zł.
Niniej­sza pro­po­zy­cja nie jest ofertą w rozu­mie­niu art. 66 Kodeksu Cywil­nego. Decy­zja o przy­zna­niu i warun­kach kre­dytu z uwzględ­nie­niem oceny aktu­al­nej sytu­acji Klienta zosta­nie pod­jęta przez San­tan­der Con­su­mer Bank S.A. z sie­dzibą we Wrocławiu.