Badanie wzroku

Bada­nia w naszym salonie

Prze­pro­wa­dzane przez zespół wykwa­li­fi­ko­wa­nych opto­me­try­stów z wyko­rzy­sta­niem naj­no­wo­cze­śniej­szego sprzętu diagnostycznego.

Prze­bieg badania:
  • wywiad z pacjentem
  • kom­pu­te­rowe spraw­dze­nie wady wzroku z wyko­rzy­sta­niem autokeratorefraktometru
  • kory­go­wa­nie wzroku przy pomocy forop­tera i innych spe­cja­li­stycz­nych przyrządów
  • spraw­dze­nie zdol­no­ści przy­sto­so­wa­nia oczu do nowej mocy korygującej
Dodat­kowe pro­ce­dury w przy­padku bada­nia wzroku pod kątem doboru socze­wek kontaktowych:
  • spraw­dze­nie moż­li­wo­ści apli­ka­cji socze­wek kontaktowych
  • apli­ka­cja socze­wek kontaktowych
  • spraw­dze­nie uło­że­nia soczewki na oku za pomocą lampy szczelinowej
  • nauka zakła­da­nia socze­wek kontaktowych
  • wyja­śnie­nie zasad pie­lę­gna­cji socze­wek kontaktowych