Okulary dla dzieci

Jak zauwa­żyć czy dziecko ma pro­blemy ze wzrokiem:

  1. Maluch zaczyna zezować.
  2. Jeśli dziecko pisze i czyta z nosem w zeszy­cie bądź w książce.
  3. Jeżeli Twoja pocie­cha dosyć czę­sto pociera oczy, albo skarży się na pieczenie.
  4. Bóle głowy i szyb­kie męcze­nie się dziecka przy zaję­ciach wyma­ga­ją­cych kon­cen­tra­cji rów­nież może ozna­czać kło­poty z widze­niem u malucha.

Pod­czas wyboru opra­wek dla dziecka powin­ni­śmy zwró­cić uwagę na nastę­pu­jące rzeczy:

  1. Oprawka powinna być nieco więk­sza. Cho­dzi o to, by pod­czas zabaw, gdy oku­lary nieco zsuną się z nosa, oczy dziecka dalej patrzyły przez soczewki, a nie ponad ramką. Poza tym dziecko szybko rośnie i za 3–6 mie­sięcy może się oka­zać, że oprawka jest za mała i uwiera w skronie.
  2. W przy­padku małych dzieci warto wypo­sa­żyć oku­lary w spe­cjalne nakładki przy­trzy­mu­jące zausz­niki, dostępne w naszym salonie.
  3. Oprawka powinna podo­bać się dziecku. W prze­ciw­nym wypadku nie będzie chciało nosić swo­ich okularów.
  4. Warto wybie­rać oprawki w żywych, inten­syw­nych kolo­rach. Dzieci takie bar­dziej lubią.