Okulary dla osób starszych

Zapew­niamy sze­roki wybór opra­wek korek­cyj­nych jak i prze­ciw­sło­necz­nych. Do każ­dej dopa­so­wa­nej oprawy można wybrać soczewki jed­no­ogni­skowe, dwu­ogni­skowe lub wie­lo­ogni­skowe (pro­gre­sywne). Dla zapew­nie­nia kom­fortu widze­nia w soczew­kach pro­gre­syw­nych wyko­rzy­stu­jemy naj­no­wo­cze­śniej­szy sys­tem pomia­rowy dzia­ła­jący na zasa­dzie wide­ocen­tra­cji. Urzą­dze­nie doko­nuje dokład­nych pomia­rów i obli­czeń nie­zbęd­nych do pra­wi­dło­wego wyboru i mon­tażu soczewki dla kon­kret­nej oprawy oku­la­ro­wej przy danym uło­że­niu opraw wzglę­dem oczu.

Link demn­stru­jący wygląd socze­wek pro­gre­syw­nych i dwu­ogni­sko­wych:
http://ltolens.pl/dojrzali.html