Okulary korekcyjne w słoneczne dni

W sło­neczne dni warto zaopa­trzyć się w soczewki oku­la­rowe posia­da­jące odpo­wied­nią ochronę przed pro­mie­niami słonecznymi.

Soczewki pola­ry­za­cyjne pozwolą zre­lak­so­wać się, zła­pać chwilę odde­chu, orzeź­wie­nia. Obraz dzięki fil­trom pola­ry­za­cyj­nym sta­nie się bar­dziej przej­rzy­sty bez odbić utrud­nia­ją­cych funkcjonowanie.

Soczewki pola­ry­za­cyjne posia­dają stałe zabar­wie­nie w gra­ni­cach 70–85% uza­leż­nione od koloru. Wystę­pują głów­nie w kolo­rze brą­zo­wym, sza­rym, szaro-zielonym, zie­lo­nym, żół­tym i niebieskim.

Soczewki foto­chro­mowe pozwa­lają na zasto­so­wa­nie jed­nej pary oku­la­rów do nosze­nia w warun­kach sło­necz­nych, pochmur­nych i zamknię­tych pomieszczeniach.

Kon­struk­cja soczewki powo­duje jej zaciem­nia­nie pod wpły­wem pro­mieni sło­necz­nych, dzięki temu z obrazu usu­wane są uciąż­liwe odbla­ski. Wystę­puje w kolo­rze sza­rym i brązowym.

Link demon­stru­jący zalety socze­wek pola­ry­za­cyj­nych i foto­chro­mo­wych:
http://ltolens.pl/slonce.html