Okulary korekcyjne

Oku­lary korek­cyjne dla wielu osób z wadami wzroku stały ele­ment wize­runku. Dla­tego warto zadbać o to, by jak naj­bar­dziej paso­wały do naszego stylu i spo­sobu bycia. Obok wła­ści­wego dopa­so­wa­nia socze­wek, zadbajmy także o gustowne, ładne i odpo­wied­nie do kształtu naszej twa­rzy oprawki do oku­la­rów. W 4 eyes posia­damy bar­dzo duży wybór róż­nego typu opraw – kla­sycz­nych, nowo­cze­snych, mar­ko­wych i tych na każdą kie­szeń. Poznań, Pół­wiej­ska 30/1. Zapraszamy.