Promocje

• Stu­denci i ucznio­wie 30% zniżki na oprawy oku­la­rowe po oka­za­niu legi­ty­ma­cji stu­denc­kiej bądź uczniowskiej

• Bez­płatne bada­nie wzroku przy zaku­pie kom­plet­nych okularów

• Do każ­dego opa­ko­wa­nia socze­wek kon­tak­to­wych mie­sięcz­nych 1 szt. gra­tis, a do jed­no­dnio­wych 10szt. gra­tis

Zapra­szamy do sko­rzy­sta­nia z pro­mo­cji na mar­kowe oku­lary i oprawki oku­la­rowe! Poznań, 4 eyes, ul. Pół­wiej­ska 30/1. Dobre oku­lary – korek­cyjne, noszone na co dzień lub prze­ciw­sło­neczne, zakła­dane w sezo­nie — to rodzaj inwe­sty­cji, która będzie nam słu­żyć na lata i odpo­wied­nio ochroni nasze oczy. Choć mar­kowe oprawki są dosyć kosz­towne, warto wydać nieco wię­cej i cie­szyć się solid­nym wyko­na­niem, świet­nym desi­gnem i nie­wy­cho­dzącą z mody jako­ścią. Znajdź nas! 4 eyes, Poznań.