Pytania i odpowiedzi

Ból głowy i oczu u dzieci, pro­blemy z nauką i czy­ta­niem. Co zrobić?

Oko dziecka w wieku 0 — 14 lat cechuje się szcze­gól­nymi wła­ści­wo­ściami — posiada świetną ako­mo­da­cję i jest zdolne „wyostrzać” obraz do 5 — 6 diop­trii. Zatem wzrok dziecka może spra­wiać wra­że­nie pra­wi­dło­wego nawet przy ist­nie­niu dużej wady. Sytu­acja taka nie pozo­staje jed­nak bez kon­se­kwen­cji dla ogól­nego stanu zdro­wia dziecka i czę­sto poja­wią się towa­rzy­szące bóle głowy i oczu, złe samo­po­czu­cie oraz apa­tia. Dziecko zaczyna mieć kło­poty z nauką i nie­chęt­nie czyta książki. Obja­wów takich nie można baga­te­li­zo­wać. Należy nie­zwłocz­nie odwie­dzić oku­li­stę i prze­pro­wa­dzić pełne bada­nie wzroku dziecka.

Czę­sto w pracy, wie­czo­rem moje oczy są zmę­czone. Co może pomóc?

W cza­sie pracy, czy­ta­nia upew­nij się czy oświe­tle­nie jest odpo­wied­nie. Nie tylko czy nie jest za słabe, ale też czy nie ośle­pia. Po dłuż­szym okre­sie czy­ta­nia, pracy przy kom­pu­te­rze, zrób sobie prze­rwę patrząc w dal. Możesz też pomóc odpo­cząć oczom zakry­wa­jąc je dłońmi. W miarę moż­li­wo­ści, czę­sto zmie­niaj odle­głość z jakiej pra­cu­jesz, a jeśli odczu­wasz coraz więk­sze zmę­cze­nie oczu, to trzy­maj przed­mioty z więk­szej odle­gło­ści.
Jeśli jed­nak stany te utrzy­mują się, to udaj się na wizytę do specjalisty.

Co to jest krótkowzroczność?

Krót­ko­wzrocz­ność jest wadą układu optycz­nego oka, w któ­rej pro­mie­nie świetlne zała­mane przez układ optyczny, sku­piają się przed siat­kówką. Unie­moż­li­wia to pra­wi­dłowe widze­nie obiek­tów znaj­du­ją­cych się w oddali, pod­czas gdy widze­nie z bli­ska jest dobre.

Jak kory­guje się krótkowzroczność?

Krót­ko­wzrocz­ność kory­guje się przez zasto­so­wa­nie ujem­nej (minu­so­wej) soczewki oku­la­ro­wej lub ujem­nej soczewki kontaktowej.

Co to jest nad­wzrocz­ność (dalekowzroczność)?

Nad­wzrocz­ność jest wadą układu optycz­nego oka, w któ­rej pro­mie­nie świetlne zała­mane przez układ optyczny, sku­piają się za siat­kówką. Efek­tem jest zama­zany obraz, zwłasz­cza pod­czas patrze­nia z bli­ska oraz trud­no­ści z dłuż­szym czy­ta­niem. Wada może być przy­czyną bólu głowy i podraż­nień spojówki.

Jak kory­guje się dalekowzroczność?

Nad­wzrocz­ność kory­guje się przez zasto­so­wa­nie dodat­niej (plu­so­wej) soczewki oku­la­ro­wej lub dodat­niej soczewki kontaktowej.

Co to jest astygmatyzm?

Astyg­ma­tyzm (nie­zbor­ność) jest wadą układu optycz­nego oka, w któ­rej pro­mie­nie świetlne bie­gnące w jed­nej płasz­czyź­nie są zała­mane przez układ optyczny ina­czej niż pro­mie­nie bie­gnące w innej płasz­czyź­nie. Gałka oczna ma wów­czas kształt podobny do piłki do rugby. Pro­mie­nie świetlne sku­piane są w róż­nych punk­tach przed lub za siat­kówką. Zatem widziane obrazy są nie­ostre i znie­kształ­cone. Czę­sto poja­wiają się bóle głowy, pie­cze­nie i prze­mę­cze­nie oczu.

Jak kory­guje się astygmatyzm?

Astyg­ma­tyzm kory­guje się przez zasto­so­wa­nie cylin­drycz­nej (torycz­nej) soczewki oku­la­ro­wej lub cylin­drycz­nej soczewki kontaktowej.

Co to jest pre­zbio­pia (starczowzroczność)?

Pre­zbio­pia jest wadą układu optycz­nego oka, poja­wia­jącą się w oko­li­cach 40 roku życia, która polega na osła­bie­niu zdol­no­ści oka do ako­mo­da­cji. Wów­czas mię­sień rzęst­kowy traci stop­niowo swoją moc
uwy­pu­kla­nia soczewki i zaczy­namy mieć pro­blemy z widze­niem bliży, czy­ta­niem, szy­ciem…
Pod­czas oglą­da­nia przed­mio­tów z bli­ska pro­mie­nie świetlne sku­piane są za siat­kówką. Zatem obraz bliży two­rzony na siat­kówce oka i prze­ka­zy­wany do mózgu jest nieostry.

Jak kory­guje się prezbiopię?

Pre­zbio­pię kory­guje się przez zasto­so­wa­nie dwu­ogni­sko­wej lub pro­gre­syw­nej soczewki oku­la­ro­wej lub soczewki kontaktowej.